Post

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Immagine
(A Federico Garcia Lorca. 18/08/'36 - 18/08/'19)

Bentu de giosso,
trinu, ardente,
sa carre mea carignas
batende·mi·nde sèmenes
de miradas brillantes,
assuabbadu
de frores de arantzu.

Sa luna tinghes a ruju
e singurtos donas
a fustiarvos presoneris,
ma a tardòngiu benis
e in s’istante
nch’apo giai allorumadu
su note de su contu meu.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Àera de norte
ursu arbu de su bentu!
Sa carre mea carignas
tremulosu de arbèschidas
boreales,
trasinende pantàsimas
e riende·ti·nde de Dante.
Oh, limpiadore de isteddos!
ma a tardòngiu benis.
Lanigheddosu est su logu meu de s’ànima
e pèrdida l’apo sa crae.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Frinas, bàrrinos e bentos
de perunu logu.
Muschitos de sa rosa
de pètalos piràmides.
Aliseos istitados
intre sos àrbores agrestes,
pipiriolos in sa buriana,
lassade·mi!
Cadenas graes tenet
s’ammentu meu
e presonera est s’ae
cando cun pìulos
pintat su sero.

No chi non torrat…

Naufràgios in mare

Immagine
In parcu ‘e Prammas* Sassu e Cubeddu
deviant in versos issos seberare
ca postu bi l’aiant su mermeddu:
isposa o mama deviant sarvare!

Ma pro s’amore sutu e pro s’aneddu
o «ambas duas» o «morrer impare».
E oe b’at chie narat chi a su nieddu
chi in cue nche lu diant poder lassare

comente chi non siat maridu o fìgiu...
comente chi non siat una persone...
comente chi non tèngiat una boghe

chi cantet un’isperu, unu disìgiu.
Ma ammentet - chie lu narat - chi in barcone
b’at gente istràngia e gente de inoghe!

La timat intre pòberos s’unione...

*Palmas Arborea, 1946, festa de S. Antiogu
primu tema: "Naufragiu in mare, in cumpagnia cun mamma e Isposa, ma nde podet salvare una sola"

Sonetos de Shakespeare - 1

Immagine
Pro chi mai si nche mòrgiat, issa, ermosa
bi lu pedimus a criadu alentu.
S’in casu s’ora sua lomperet, rosa,
sighire potzat su brione ammentu.

Ma tue devotu a ogros tuos ebbia
ti brùsias dende briu a caddarida,
la mudas sa bundàntzia in carestia
ferende tua matessi durche vida.

Curreu demasiadu de beranu
galanu frore ses de custu mundu,
ma su brione tue l’as allupadu
ca imbèrghidu ti nch’at s’ego a fundu.

Su chi no est tuo, ca ses de piedu acassu,
non nche l’ingurtas, mira, cun trapassu.

***

From fairest creatures we desire increase, 
That thereby beauty's rose might never die, 
But as the riper should by time decease, 
His tender heir might bear his memory: 

But thou, contracted to thine own bright eyes, 
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 
Making a famine where abundance lies, 
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. 

Thou that art now the world's fresh ornament 
And only herald to the gaudy spring, 
Within thine own bud buriest thy content 
And, tende…

Su palu (omàgiu a Lluís Llach)

Immagine
Tziu Siset a s’impuddile
cara a sos carros inchesos
tentende sole in giannile
nâdu m’at «iscurta·mi»
Mirende lu ses cussu palu
chi presos tenet a nois?
No amus a caminare
si abarramus gasi nois!

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Coladu nch’at tempus meda
e istracas sunt manos meas
cando su briu si cungedat
paret prus russu su palu
Beru pesosu issu est galu
mancari fràzigu siat
Tando contra a custu palu
torra a cantare cheriat

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Como tziu Siset est mudu
pigadu dae bentu malu
issu giai l’ischit a ue
in su giannile deo galu
A sos pitzocos inoghe
s’ùrtimu cantu ‘e …

Poetry slam autocolonizatzione? E chie lu narat?

Immagine
B’at chie nât chi a lu mutire Poetry Slam non giuat ca est anglomania. Ca est, a bisu suo, a nos autocolonizare. Ca est a cundire sa limba nostra. A lu mutire gara poètica? Beru, una gara est. Ma sigomente sa gara poètica in Sardigna est un’àtera cosa (e, non de èssere cosa rùstica, meresset rispetu sena èssere ammesturada cun àteras formas) e sigomente su Poetry slam nche naschet in Chigago e in totue lu mutint gosi (finamentas in sa Catalugna de Pompeu Fabra), beh, paret chi non b’apat àteru de annànghere. Pro seguru est beru: tocat torrare a su connotu de sas limbas nostras. Ma chie non nch’essit dae s’eticheta, e non nche bàrigat sa lìnia chi partzit su chi nât chi est bonu (su suo) dae su chi a bisu suo no l’est (su de sos àteros), no l’at a ischire mai cantu b’at de “cundimentu” sardu in su Poetry slam. Totu a s’imbesse de s’autocolonizatzione. Abarret sena dudas e gosi bi la sigat.

Adiosu Vitòriu

Immagine
Ite dolore, su chi t’at proadu...
Ite dolore, su chi nois retzimus...
E in coro nostru como l’acollimus,
Vitòriu, in coro nostru tribuladu,

cuss’àrbore chi tue as prantadu.
Ca su chi de Sardigna connoschimus
pro more est finamentas, l’ischimus,
de cussa pinna chi mai at pasadu

Sa noa chi ti ses rèndidu nos das
e frita, beru, abarrat cada domo
in ue b’est sa tua Connoschèntzia

L’amus a intender, tzertu, s’ausèntzia...
Ma ti nche ponet cun sos mannos como
s’Istòria chi contadu tue nos as.

Sordadu mortu ("Legende vom toten soldaten" de Brecht)

Immagine
1) Ispera de paghe fiat manna
ma sa gherra oramai fiat parusu
eròicu tando sordadu nostru
ruende non gherreit prus

E tando su Kaiser inchietu fiat
ca nât chi «male andat gasi
a si nche mòrrere in antis de s'ora sua
est vile e non giuat mai»

2) Cando chi istiu arbeschende fiat
sa carena sua suta terra
su Kaiser, tando: «a l'arruolare siat,
pro chi torret a sa gherra!»

E tando de sa sanidade
sa commissione la cunvocheint
nde lu bogheint a nare tupadu
su mortu chi giai pudrigheit

3) Che biu lu visiteint
in presse duos mèigos
«Oreri est, mègius chi gherret
non tenet impèigos»

«Move deddè e pesa·ti·nche
iscurta sos faeddos»
artziende sa conca mireit
sena ogros a isteddos

4) A cussa carena bi la gheteint
agigu de abbardente
a duas infermieras posca lu deint
e a una fèmina nuda atraente

Su preìderu cun s'intzenseri
e s'intzensu pariat una nue
pro covecare su fragu
e non mòrrere a sos de in cue

5) E a punta in susu sa banda
cun pratos de orchestra e trumbas e tumburu-tumbu
e…