Post

Visualizzazione dei post da 2018

Su palu (omàgiu a Lluís Llach)

Immagine
Tziu Siset a s’impuddile
cara a sos carros inchesos
tentende sole in giannile
nâdu m’at «iscurta·mi»
Mirende lu ses cussu palu
chi presos tenet a nois?
No amus a caminare
si abarramus gasi nois!

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Coladu nch’at tempus meda
e istracas sunt manos meas
cando su briu si cungedat
paret prus russu su palu
Beru pesosu issu est galu
mancari fràzigu siat
Tando contra a custu palu
torra a cantare cheriat

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Como tziu Siset est mudu
pigadu dae bentu malu
issu giai l’ischit a ue
in su giannile deo galu
A sos pitzocos inoghe
s’ùrtimu cantu ‘e …

Poetry slam autocolonizatzione? E chie lu narat?

Immagine
B’at chie nât chi a lu mutire Poetry Slam non giuat ca est anglomania. Ca est, a bisu suo, a nos autocolonizare. Ca est a cundire sa limba nostra. A lu mutire gara poètica? Beru, una gara est. Ma sigomente sa gara poètica in Sardigna est un’àtera cosa (e, non de èssere cosa rùstica, meresset rispetu sena èssere ammesturada cun àteras formas) e sigomente su Poetry slam nche naschet in Chigago e in totue lu mutint gosi (finamentas in sa Catalugna de Pompeu Fabra), beh, paret chi non b’apat àteru de annànghere. Pro seguru est beru: tocat torrare a su connotu de sas limbas nostras. Ma chie non nch’essit dae s’eticheta, e non nche bàrigat sa lìnia chi partzit su chi nât chi est bonu (su suo) dae su chi a bisu suo no l’est (su de sos àteros), no l’at a ischire mai cantu b’at de “cundimentu” sardu in su Poetry slam. Totu a s’imbesse de s’autocolonizatzione. Abarret sena dudas e gosi bi la sigat.

Adiosu Vitòriu

Immagine
Ite dolore, su chi t’at proadu...
Ite dolore, su chi nois retzimus...
E in coro nostru como l’acollimus,
Vitòriu, in coro nostru tribuladu,

cuss’àrbore chi tue as prantadu.
Ca su chi de Sardigna connoschimus
pro more est finamentas, l’ischimus,
de cussa pinna chi mai at pasadu

Sa noa chi ti ses rèndidu nos das
e frita, beru, abarrat cada domo
in ue b’est sa tua Connoschèntzia

L’amus a intender, tzertu, s’ausèntzia...
Ma ti nche ponet cun sos mannos como
s’Istòria chi contadu tue nos as.

Sordadu mortu ("Legende vom toten soldaten" de Brecht)

Immagine
1) Ispera de paghe fiat manna
ma sa gherra oramai fiat parusu
eròicu tando sordadu nostru
ruende non gherreit prus

E tando su Kaiser inchietu fiat
ca nât chi «male andat gasi
a si nche mòrrere in antis de s'ora sua
est vile e non giuat mai»

2) Cando chi istiu arbeschende fiat
sa carena sua suta terra
su Kaiser, tando: «a l'arruolare siat,
pro chi torret a sa gherra!»

E tando de sa sanidade
sa commissione la cunvocheint
nde lu bogheint a nare tupadu
su mortu chi giai pudrigheit

3) Che biu lu visiteint
in presse duos mèigos
«Oreri est, mègius chi gherret
non tenet impèigos»

«Move deddè e pesa·ti·nche
iscurta sos faeddos»
artziende sa conca mireit
sena ogros a isteddos

4) A cussa carena bi la gheteint
agigu de abbardente
a duas infermieras posca lu deint
e a una fèmina nuda atraente

Su preìderu cun s'intzenseri
e s'intzensu pariat una nue
pro covecare su fragu
e non mòrrere a sos de in cue

5) E a punta in susu sa banda
cun pratos de orchestra e trumbas e tumburu-tumbu
e…

Cand’eo a pitzinnu (dae "Das lied vom Klassenfeind" de Brecht)

Immagine
1) Cand’eo a pitzinnu
a iscola andaia
su tuo distinghei dae su meu

Sos àteros su sinnu
chi ismurzu non tenia
ma s’inimigu ‘e classe a rodeu

E su proite ‘eretu
e su comente in presse
che a s’abba chi dae susu nos proiat

suspei sena difetu
e sena l’iscarèssere
sa partzidura ‘e mundu crara fiat

2) «Che a nois tue puru
si abarras reguladu
as a devenner» nat chi. Ite raju!

Ma non nde so seguru
ca abarro petzi fiadu
e mai apo a esser masellaju.

Ca s’abba dae susu
fit semper conca a bassu
fit a remore e semper pius forte

Ispantu mai pius(u)
ca fiadu a pustis rassu
deretu indiritzadu a cudda sorte

3) E tùmbaru sonende
e totu a boghes postas
e “para bellum” in cada carrera

S’impèriu bisende
cun Deus(u) a costas
biaita promitende·la s’aera

E crètidu b’aìamus
ca nat chi in tempus pagu
dìamus aer tentu cuddu e custu

Ma in bassu galu fìamus
cun fàdigu e sarragu
cun abba a giosso e nois a coddu infustu

Muntonàrgios

Immagine
Che abba in sicu mi parides bois
chirchende foto o unu filmadu
in ue istràngiu apat imbrutadu
o fatzat su chi non praghet a nois
Bage e documentade, ballallois,
su chi sos de su logu ant cajonadu
B’at muntonàrgios fatos fue-fue
peri biddas e sartos, in totue

A Victor

Immagine
Non pro su càntigu ebbia
mancu pro aer boghe 'ona
canto ca chiterra mia
sentidu e resone sonat

Tenet(e) coro de terra
e de columba sas alas
abba sagrada chi falat
subra de glorias e penas

Càntigu inoghe bi deghet
nât Violeta cantadora
chiterra traballadora
de beranu ses nuscosa

Pro ricu no est chiterra
ne l’acumpanzat faeddu
tàulas sunt, ferros dae terra
pro segudare un’isteddu

Càntigu tenet sentidu
si in benas sunt tocheddende
de chie at morrer cantende
beridades verdaderas

Nen pannos de paga dura
nen famas peri su mundu
petzi chistiones de bundu
lompant a totu sa terra

Totu nche lompet a cue
in ue totu est a nou
cantore atzudu ses tue
cantu noale est su tou

cantu noale est su tou
cantu noale est su tou

Victor Jara, cantore tzilenu vìtima de su fascismu de Pinochet e autore de Manifiesto

Yo no canto por cantar
ni por tener buena voz,
canto porque la guitarra
tiene sentido y razón.

Tiene corazón de tierra
y alas de palomita,
es como el agua bendita
santigua glorias y penas.

Aquí se encajó…

Solidaritätslied, sa cantzone de sa solidariedade

Immagine
Vorwärts und nicht vergessen, 
worin unsere Stärke besteht! 
Beim Hungern und beim Essen,
vorwärts und nie vergessen: 
die Solidarität! 

1. Pòpulos de umanidade,
a cuncordu ritzos
paghe e solidariedade
carignent disizos
Dazi, no l’olvidedas 
chi in possa lu semus 
cun gosu, o cun sas penas 
como, no l’olvidedas 
solidales siamus! 

2. Arvos, mùrinos e grogos
dazi·bos cuidadu pro
chi sessent peri sos logos
gherra e disacatos
Dazi, no l’olvidedas 
chi in possa lu semus 
cun gosu, o cun sas penas 
como, no l’olvidedas 
solidales siamus! 

3. Pro bi lomper cun balanzu
galu b’at bisonzu ‘e te
chie coizat a cumpanzu
nudda faghet pro se
Dazi, no l’olvidedas 
chi in possa lu semus 
cun gosu, o cun sas penas 
como, no l’olvidedas 
solidales siamus! 

4. Ma si su cuncordu mancat
sunt cuntentos meres
classe nostra non s’afrancat
Custu est su chi cheres?
Dazi, no l’olvidedas
chi in possa lu semus 
cun gosu, o cun sas penas 
como, no l’olvidedas 
solidales siamus! 

5. De sa terra proletàrios
liberos e unidos
cun sos mèdios …

A Bertolt

Immagine
Ma sa prus galana intre sas dudas
est cando sos acorados e sos istàsidos àrtziant sa conca
e a sa fortza de sos opressores issoro
non bi creent prus!


Schönster aller Zweifel aber
Wenn die verzagten Geschwächten den Kopf heben und
An die Stärke ihrer Unterdrücker
Nicht mehr glauben!
Bertolt Brecht, chi nos lasseit in die de oe...

Fogu

Immagine
Cosa ‘e non crèere, tempus non perdides
pro l’agatare còntiga odiosa.
Bidende so: cale si siat cosa
sutzedat, cun sa limba ofendides
sos pòberos migrantes. Benenosa
e pùdida sa 'uca la tenides!
In Grètzia b’at chisina e afogu
ma inoghe bois ebbia ponende fogu!

In domo issoro, dae domo nostra

Immagine
«In domo issoro a lis dare agiudu!»
o «in domo mea a los acollire!»
Non b’at che gasi, arresonu fungudu...
in domo tua bundat su “ischire”!
Dae domo nostra movet su “futire”,
però si movent issos su refudu
nât chi bi cheret. Ancu proes tue
s’inferru fitianu chi ant in cue!

Soneto Slam pro Pàulu Pillonca

Immagine
Tristura, dolu mannu, angustia
pro custa noa chi amus apresu
Tudadu s’est(e) su foghile atzesu
sa 'oghe s’est callada...in finitia

Però cun cussa 'oghe poesia
de custa terra tue as difesu:
cun limba nida, t’amus(u) intesu,
contende de aedos s’armonia.

Tïu Remundu, tiu Barore Sassu
cun Pepe Sozu e àteros mannos,
ti cantant como sas mezus otadas

ca su ch’as fatu tue no est de badas
e at a esser ghia in sos annos.
...Poetry Slam at a sighire passu.

Pro sa ‘e duas bortas a Gavoi...

Immagine
Istèrrida

Pro sa de duas bortas a Gavoi
cun poesia bèngio in butzaca:
padrona m’est(e) issa e teraca
sa terra mègius pro bona remissa.
Padrona e teraca m’est(e) issa,
sa terra mègius pro remissa ‘ona.
Teraca nos est issa e padrona
pro sa remissa est terra de primore.
Sos versos los collimus che laore,
e su faeddu nche lu remunimus.
Sos versos che laore los collimus
e nche lu remunimus su faeddu
pro chi lughiget issu che isteddu
in sa poètica invasïone
chi oe puru ais aprontadu.

Primu fiore

Non b'at sagrastu inoghe ma siddadu
e prus de crastu podet ferrer boghe
Siddadu non sagrastu b'at inoghe
ma boghe podet ferrer prus de crastu
Siddadu b'at inoghe, non sagrastu
e arrastu nche lassamus de passàgiu
Cun lìricas faghimus su biàgiu
logu de arrivu in pare detzidimus
Biàgiu cun sas lìricas faghimus
e in pare detzidimus logu 'e arrivu
pro chi su cantu nostru colletivu
l'allugat chelu cando est iscuru

Segunda retroga

Pro sa de duas bortas a Gavoi
[...]
chi ais aprontadu oe …

Sos binos de Baudelaire

Immagine
Poeta malaitu, in su tinteri,
in sèmbalos sa musa la reduis,
e peri sos empìreos nos conduis
ca tue ses de versos binzateri.

Su netare, chi nos contas caente,
in sas petorras de massaju achèssidu
nche falat, animosu e agradèssidu
comente su nigheddu, o su Nepente.
Poeta pariginu decadente
de cuss’ispìritu ses presoneri.

Ispìritu chi finamentas prendet,
in sos trighinzos de “Paname” plebea,
sa ‘oghe de chie cantat sa pelea
cando fratorzos collit, posca bendet.
E su “flâneur” chi colat e l’intendet
paret chi suspat binu de istratzeri

Ma cando su pedinu est pro sa bumba
e su cojùviu petzi echerrore,
s’omine tuo fùrriat a mortore
a tales chi amprosa siat sa tumba.
In cue pedrufeghe si nch’arrumbat
comente chi nch’esseret in tzilleri

Coment’imbetzes chi nch’esserent, ambos,
a caddu de su ‘inu conc’a s’Eden
de sos bisos, sos amantes possedent
in bolu ispantosos sos arrambos.
A fizu ‘e Zeus li cantant sos thriambos
abbende·li de gosu su verzeri.

Sas notas de Euterpe, s’ermosura
de damas e s…