Post

Visualizzazione dei post da Maggio, 2018

Soneto Slam pro Pàulu Pillonca

Immagine
Tristura, dolu mannu, angustia
pro custa noa chi amus apresu
Tudadu s’est(e) su foghile atzesu
sa 'oghe s’est callada...in finitia

Però cun cussa 'oghe poesia
de custa terra tue as difesu:
cun limba nida, t’amus(u) intesu,
contende de aedos s’armonia.

Tïu Remundu, tiu Barore Sassu
cun Pepe Sozu e àteros mannos,
ti cantant como sas mezus otadas

ca su ch’as fatu tue no est de badas
e at a esser ghia in sos annos.
...Poetry Slam at a sighire passu.

Pro sa ‘e duas bortas a Gavoi...

Immagine
Istèrrida

Pro sa de duas bortas a Gavoi
cun poesia bèngio in butzaca:
padrona m’est(e) issa e teraca
sa terra mègius pro bona remissa.
Padrona e teraca m’est(e) issa,
sa terra mègius pro remissa ‘ona.
Teraca nos est issa e padrona
pro sa remissa est terra de primore.
Sos versos los collimus che laore,
e su faeddu nche lu remunimus.
Sos versos che laore los collimus
e nche lu remunimus su faeddu
pro chi lughiget issu che isteddu
in sa poètica invasïone
chi oe puru ais aprontadu.

Primu fiore

Non b'at sagrastu inoghe ma siddadu
e prus de crastu podet ferrer boghe
Siddadu non sagrastu b'at inoghe
ma boghe podet ferrer prus de crastu
Siddadu b'at inoghe, non sagrastu
e arrastu nche lassamus de passàgiu
Cun lìricas faghimus su biàgiu
logu de arrivu in pare detzidimus
Biàgiu cun sas lìricas faghimus
e in pare detzidimus logu 'e arrivu
pro chi su cantu nostru colletivu
l'allugat chelu cando est iscuru

Segunda retroga

Pro sa de duas bortas a Gavoi
[...]
chi ais aprontadu oe …