Pro sa ‘e duas bortas a Gavoi...Istèrrida

Pro sa de duas bortas a Gavoi
cun poesia bèngio in butzaca:
padrona m’est(e) issa e teraca
sa terra mègius pro bona remissa.
Padrona e teraca m’est(e) issa,
sa terra mègius pro remissa ‘ona.
Teraca nos est issa e padrona
pro sa remissa est terra de primore.
Sos versos los collimus che laore,
e su faeddu nche lu remunimus.
Sos versos che laore los collimus
e nche lu remunimus su faeddu
pro chi lughiget issu che isteddu
in sa poètica invasïone
chi oe puru ais aprontadu.

Primu fiore

Non b'at sagrastu inoghe ma siddadu
e prus de crastu podet ferrer boghe
Siddadu non sagrastu b'at inoghe
ma boghe podet ferrer prus de crastu
Siddadu b'at inoghe, non sagrastu
e arrastu nche lassamus de passàgiu
Cun lìricas faghimus su biàgiu
logu de arrivu in pare detzidimus
Biàgiu cun sas lìricas faghimus
e in pare detzidimus logu 'e arrivu
pro chi su cantu nostru colletivu
l'allugat chelu cando est iscuru

Segunda retroga

Pro sa de duas bortas a Gavoi
[...]
chi ais aprontadu oe puru.

Segundu fiore

E erètica s'ispera, pro seguru,
bolende nch'est in àera, poètica
E(i) s'ispera, pro seguru, erètica
bolende nch'est poètica in aera
E pro seguru, erètica, s'ispera
in àeras est issa poetende
ca a custa terra semus ochiende
Cun òdiu, cun furas e cun gherra
la semus ochiende a custa terra
Cun furas cun gherras e cun òdiu:
oe in die petzi b'at arròdiu
e chie lu cajonat est “eroe”

Ùrtima retroga

Pro sa ‘e duas bortas a Gavoi
[...]
chi ais aprontadu puru oe.

Ùrtimu fiore

Oh gente gavoesa: bonu proe!
Serente tèngias tue cada richesa
E bonu proe gente gavoesa
cada richesa tèngias tue serente
E bonu proe gavoesa gente
ardente chi lu retzas su saludu
chi andet e chi torret s'agiudu
e cada gosu pòpulu l'aorret
chi andet s'agiudu e chi torret
e pòpulu l'aorret cada gosu
traballadore fieru e virtudosu
de paghe disigiosu e de isperu
traballadore virtudosu e fieru
de ànimu e de grandu consideru
apas in custa vida lughe giara
e poesia non siat prenda rara
los ghiet a sos organizadores
ponende paris mannos e minores
àteros annos mègius, gente cara

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras