Soneto Slam pro Pàulu PilloncaTristura, dolu mannu, angustia
pro custa noa chi amus apresu
Tudadu s’est(e) su foghile atzesu
sa 'oghe s’est callada...in finitia


Però cun cussa 'oghe poesia
de custa terra tue as difesu:
cun limba nida, t’amus(u) intesu,
contende de aedos s’armonia.

Tïu Remundu, tiu Barore Sassu
cun Pepe Sozu e àteros mannos,
ti cantant como sas mezus otadas

ca su ch’as fatu tue no est de badas
e at a esser ghia in sos annos.
...Poetry Slam at a sighire passu.

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras