Post

Visualizzazione dei post da Novembre, 2018

Su palu (omàgiu a Lluís Llach)

Immagine
Tziu Siset a s’impuddile
cara a sos carros inchesos
tentende sole in giannile
nâdu m’at «iscurta·mi»
Mirende lu ses cussu palu
chi presos tenet a nois?
No amus a caminare
si abarramus gasi nois!

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Coladu nch’at tempus meda
e istracas sunt manos meas
cando su briu si cungedat
paret prus russu su palu
Beru pesosu issu est galu
mancari fràzigu siat
Tando contra a custu palu
torra a cantare cheriat

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Como tziu Siset est mudu
pigadu dae bentu malu
issu giai l’ischit a ue
in su giannile deo galu
A sos pitzocos inoghe
s’ùrtimu cantu ‘e …

Poetry slam autocolonizatzione? E chie lu narat?

Immagine
B’at chie nât chi a lu mutire Poetry Slam non giuat ca est anglomania. Ca est, a bisu suo, a nos autocolonizare. Ca est a cundire sa limba nostra. A lu mutire gara poètica? Beru, una gara est. Ma sigomente sa gara poètica in Sardigna est un’àtera cosa (e, non de èssere cosa rùstica, meresset rispetu sena èssere ammesturada cun àteras formas) e sigomente su Poetry slam nche naschet in Chigago e in totue lu mutint gosi (finamentas in sa Catalugna de Pompeu Fabra), beh, paret chi non b’apat àteru de annànghere. Pro seguru est beru: tocat torrare a su connotu de sas limbas nostras. Ma chie non nch’essit dae s’eticheta, e non nche bàrigat sa lìnia chi partzit su chi nât chi est bonu (su suo) dae su chi a bisu suo no l’est (su de sos àteros), no l’at a ischire mai cantu b’at de “cundimentu” sardu in su Poetry slam. Totu a s’imbesse de s’autocolonizatzione. Abarret sena dudas e gosi bi la sigat.

Adiosu Vitòriu

Immagine
Ite dolore, su chi t’at proadu...
Ite dolore, su chi nois retzimus...
E in coro nostru como l’acollimus,
Vitòriu, in coro nostru tribuladu,

cuss’àrbore chi tue as prantadu.
Ca su chi de Sardigna connoschimus
pro more est finamentas, l’ischimus,
de cussa pinna chi mai at pasadu

Sa noa chi ti ses rèndidu nos das
e frita, beru, abarrat cada domo
in ue b’est sa tua Connoschèntzia

L’amus a intender, tzertu, s’ausèntzia...
Ma ti nche ponet cun sos mannos como
s’Istòria chi contadu tue nos as.

Sordadu mortu ("Legende vom toten soldaten" de Brecht)

Immagine
1) Ispera de paghe fiat manna
ma sa gherra oramai fiat parusu
eròicu tando sordadu nostru
ruende non gherreit prus

E tando su Kaiser inchietu fiat
ca nât chi «male andat gasi
a si nche mòrrere in antis de s'ora sua
est vile e non giuat mai»

2) Cando chi istiu arbeschende fiat
sa carena sua suta terra
su Kaiser, tando: «a l'arruolare siat,
pro chi torret a sa gherra!»

E tando de sa sanidade
sa commissione la cunvocheint
nde lu bogheint a nare tupadu
su mortu chi giai pudrigheit

3) Che biu lu visiteint
in presse duos mèigos
«Oreri est, mègius chi gherret
non tenet impèigos»

«Move deddè e pesa·ti·nche
iscurta sos faeddos»
artziende sa conca mireit
sena ogros a isteddos

4) A cussa carena bi la gheteint
agigu de abbardente
a duas infermieras posca lu deint
e a una fèmina nuda atraente

Su preìderu cun s'intzenseri
e s'intzensu pariat una nue
pro covecare su fragu
e non mòrrere a sos de in cue

5) E a punta in susu sa banda
cun pratos de orchestra e trumbas e tumburu-tumbu
e…

Cand’eo a pitzinnu (dae "Das lied vom Klassenfeind" de Brecht)

Immagine
1) Cand’eo a pitzinnu
a iscola andaia
su tuo distinghei dae su meu

Sos àteros su sinnu
chi ismurzu non tenia
ma s’inimigu ‘e classe a rodeu

E su proite ‘eretu
e su comente in presse
che a s’abba chi dae susu nos proiat

suspei sena difetu
e sena l’iscarèssere
sa partzidura ‘e mundu crara fiat

2) «Che a nois tue puru
si abarras reguladu
as a devenner» nat chi. Ite raju!

Ma non nde so seguru
ca abarro petzi fiadu
e mai apo a esser masellaju.

Ca s’abba dae susu
fit semper conca a bassu
fit a remore e semper pius forte

Ispantu mai pius(u)
ca fiadu a pustis rassu
deretu indiritzadu a cudda sorte

3) E tùmbaru sonende
e totu a boghes postas
e “para bellum” in cada carrera

S’impèriu bisende
cun Deus(u) a costas
biaita promitende·la s’aera

E crètidu b’aìamus
ca nat chi in tempus pagu
dìamus aer tentu cuddu e custu

Ma in bassu galu fìamus
cun fàdigu e sarragu
cun abba a giosso e nois a coddu infustu