Cand’eo a pitzinnu (dae "Das lied vom Klassenfeind" de Brecht)1) Cand’eo a pitzinnu
a iscola andaia
su tuo distinghei dae su meu

Sos àteros su sinnu
chi ismurzu non tenia
ma s’inimigu ‘e classe a rodeu

E su proite ‘eretu
e su comente in presse
che a s’abba chi dae susu nos proiat

suspei sena difetu
e sena l’iscarèssere
sa partzidura ‘e mundu crara fiat

2) «Che a nois tue puru
si abarras reguladu
as a devenner» nat chi. Ite raju!

Ma non nde so seguru
ca abarro petzi fiadu
e mai apo a esser masellaju.

Ca s’abba dae susu
fit semper conca a bassu
fit a remore e semper pius forte

Ispantu mai pius(u)
ca fiadu a pustis rassu
deretu indiritzadu a cudda sorte

3) E tùmbaru sonende
e totu a boghes postas
e “para bellum” in cada carrera

S’impèriu bisende
cun Deus(u) a costas
biaita promitende·la s’aera

E crètidu b’aìamus
ca nat chi in tempus pagu
dìamus aer tentu cuddu e custu

Ma in bassu galu fìamus
cun fàdigu e sarragu
cun abba a giosso e nois a coddu infustu

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras