Poetry slam autocolonizatzione? E chie lu narat?B’at chie nât chi a lu mutire Poetry Slam non giuat ca est anglomania. Ca est, a bisu suo, a nos autocolonizare. Ca est a cundire sa limba nostra. A lu mutire gara poètica? Beru, una gara est. Ma sigomente sa gara poètica in Sardigna est un’àtera cosa (e, non de èssere cosa rùstica, meresset rispetu sena èssere ammesturada cun àteras formas) e sigomente su Poetry slam nche naschet in Chigago e in totue lu mutint gosi (finamentas in sa Catalugna de Pompeu Fabra), beh, paret chi non b’apat àteru de annànghere. Pro seguru est beru: tocat torrare a su connotu de sas limbas nostras. Ma chie non nch’essit dae s’eticheta, e non nche bàrigat sa lìnia chi partzit su chi nât chi est bonu (su suo) dae su chi a bisu suo no l’est (su de sos àteros), no l’at a ischire mai cantu b’at de “cundimentu” sardu in su Poetry slam. Totu a s’imbesse de s’autocolonizatzione. Abarret sena dudas e gosi bi la sigat.

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras