Sordadu mortu ("Legende vom toten soldaten" de Brecht)1) Ispera de paghe fiat manna
ma sa gherra oramai fiat parusu
eròicu tando sordadu nostru
ruende non gherreit prus

E tando su Kaiser inchietu fiat
ca nât chi «male andat gasi
a si nche mòrrere in antis de s'ora sua
est vile e non giuat mai»

2) Cando chi istiu arbeschende fiat
sa carena sua suta terra
su Kaiser, tando: «a l'arruolare siat,
pro chi torret a sa gherra!»

E tando de sa sanidade
sa commissione la cunvocheint
nde lu bogheint a nare tupadu
su mortu chi giai pudrigheit

3) Che biu lu visiteint
in presse duos mèigos
«Oreri est, mègius chi gherret
non tenet impèigos»

«Move deddè e pesa·ti·nche
iscurta sos faeddos»
artziende sa conca mireit
sena ogros a isteddos

4) A cussa carena bi la gheteint
agigu de abbardente
a duas infermieras posca lu deint
e a una fèmina nuda atraente

Su preìderu cun s'intzenseri
e s'intzensu pariat una nue
pro covecare su fragu
e non mòrrere a sos de in cue

5) E a punta in susu sa banda
cun pratos de orchestra e trumbas e tumburu-tumbu
e su sordadu martzende
cun sicu cada lumbu

Tentu fichidu dae mèigos
ritzu su sordadu abarreit
mannu deit gosu a su Kaiser
e in su ludu non rueit ‎

6) Pintadu bi l'ant su sudàriu
agatadu in campusantu
istratzu de tres colores est issu
ruju, nieddu e biancu

Bestidu elegante unu tziu in frack
nât chi «in custa ocasione
est a lu tènnere assentu
mescamente in protzessione» ‎

7) In cada carrera a de note
trumbas e tùmbaros l'acumpangeint a cue
e a cada corfu de banda
fiat issu a pesa-rue

poleddos, gatos e canes
emmo, intèndere lu cheriant
e fintzas issos in gherra fiant
e arguai si non binchiant ‎

8) E gasi acarende·si fèminas
cun frores de campu e lillà
allùghidas fiant dae sa luna
totu cantas a boghes: «hurrà!»

Prantos, saludos e òrulos
cun preìderu e banda istonada
e in mesu cadàvere armadu
chi pariat muninca drogada ‎

9) Peri sas biddas in martza
meda gente b'aiat e tribisu
totu a inghìriu carignos
cun tùmbaros, trumbas e risu

Cantende e ballende·li in pitzu
cando chi issu giai nche fiat addae
forsis isteddos lu bidiant
brillende in chelu in cuddae

Ma cando isteddos pasende fiant
e in chelu b'aiat iscraria
fiat prontu sordadu balente
pro si nche mòrrere s'ùrtima bia

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras