Su palu (omàgiu a Lluís Llach)Tziu Siset a s’impuddile
cara a sos carros inchesos
tentende sole in giannile
nâdu m’at «iscurta·mi»
Mirende lu ses cussu palu
chi presos tenet a nois?
No amus a caminare
si abarramus gasi nois!

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Coladu nch’at tempus meda
e istracas sunt manos meas
cando su briu si cungedat
paret prus russu su palu
Beru pesosu issu est galu
mancari fràzigu siat
Tando contra a custu palu
torra a cantare cheriat

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Como tziu Siset est mudu
pigadu dae bentu malu
issu giai l’ischit a ue
in su giannile deo galu
A sos pitzocos inoghe
s’ùrtimu cantu ‘e Siset
deo bi lis canto a boghes
su cantu chi m’impareit

Pro chi nche ruat in terra in cue
pro chi non duret àtera die
mira su palu, nch’at a rùere
si nos aunimus de gasi(e)
Si a inoghe nche l’imbudas tue
e deo nche l’imbudo conca a tie
mira su palu, nch’at a rùere
e at a benner cussu die

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras