Post

Visualizzazione dei post da 2019

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Immagine
(A Federico Garcia Lorca. 18/08/'36 - 18/08/'19)

Bentu de giosso,
trinu, ardente,
sa carre mea carignas
batende·mi·nde sèmenes
de miradas brillantes,
assuabbadu
de frores de arantzu.

Sa luna tinghes a ruju
e singurtos donas
a fustiarvos presoneris,
ma a tardòngiu benis
e in s’istante
nch’apo giai allorumadu
su note de su contu meu.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Àera de norte
ursu arbu de su bentu!
Sa carre mea carignas
tremulosu de arbèschidas
boreales,
trasinende pantàsimas
e riende·ti·nde de Dante.
Oh, limpiadore de isteddos!
ma a tardòngiu benis.
Lanigheddosu est su logu meu de s’ànima
e pèrdida l’apo sa crae.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Frinas, bàrrinos e bentos
de perunu logu.
Muschitos de sa rosa
de pètalos piràmides.
Aliseos istitados
intre sos àrbores agrestes,
pipiriolos in sa buriana,
lassade·mi!
Cadenas graes tenet
s’ammentu meu
e presonera est s’ae
cando cun pìulos
pintat su sero.

No chi non torrat…

Naufràgios in mare

Immagine
In parcu ‘e Prammas* Sassu e Cubeddu
deviant in versos issos seberare
ca postu bi l’aiant su mermeddu:
isposa o mama deviant sarvare!

Ma pro s’amore sutu e pro s’aneddu
o «ambas duas» o «morrer impare».
E oe b’at chie narat chi a su nieddu
chi in cue nche lu diant poder lassare

comente chi non siat maridu o fìgiu...
comente chi non siat una persone...
comente chi non tèngiat una boghe

chi cantet un’isperu, unu disìgiu.
Ma ammentet - chie lu narat - chi in barcone
b’at gente istràngia e gente de inoghe!

La timat intre pòberos s’unione...

*Palmas Arborea, 1946, festa de S. Antiogu
primu tema: "Naufragiu in mare, in cumpagnia cun mamma e Isposa, ma nde podet salvare una sola"

Sonetos de Shakespeare - 1

Immagine
Pro chi mai si nche mòrgiat, issa, ermosa
bi lu pedimus a criadu alentu.
S’in casu s’ora sua lomperet, rosa,
sighire potzat su brione ammentu.

Ma tue devotu a ogros tuos ebbia
ti brùsias dende briu a caddarida,
la mudas sa bundàntzia in carestia
ferende tua matessi durche vida.

Curreu demasiadu de beranu
galanu frore ses de custu mundu,
ma su brione tue l’as allupadu
ca imbèrghidu ti nch’at s’ego a fundu.

Su chi no est tuo, ca ses de piedu acassu,
non nche l’ingurtas, mira, cun trapassu.

***

From fairest creatures we desire increase, 
That thereby beauty's rose might never die, 
But as the riper should by time decease, 
His tender heir might bear his memory: 

But thou, contracted to thine own bright eyes, 
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 
Making a famine where abundance lies, 
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. 

Thou that art now the world's fresh ornament 
And only herald to the gaudy spring, 
Within thine own bud buriest thy content 
And, tende…