Post

Visualizzazione dei post da 2019

Una moda de classe de tziu Remundu Piras

Immagine
Sa chi tziu Remundu Piras canteit in Ilartzi, su 20 de santugaine de su 1968, fiat una moda sena santos. Isse, difatis, la canteit a concruos de sa festa de s'Unidade, sa festa de su Partidu comunista. Posta in versos, custa moda movet dae s'antigòriu pagu prus o mancu comente Marx (chi l’amus a bìdere in s’ùrtimu frore) fadeit in su "Manifestu" in pare cun Engels: «Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos [...] fuint a fitianu gherrende·si pari-pari animende una gherra sena acabbu a bias cuada a bias aberta». Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos. Movamus pròpiu dae inoghe.

Babele, Egitu, Persia, Grecia e Roma*
ant de isciaos tapadu sa terra:
chie po dépidu o leadu in gherra
fut giuntu a aradu, mola o postu a soma,
colpadu a frusta o a puntzolu puntu
fut post’a soma, aradu, a mola juntu,
punt’a puntzolu e a frusta colpadu
post’a soma, junt’a mola o aradu,
punt’a puntzolu o colpadu a frusta.
Réndida assugetada zente custa
fut po tota sa vida peta éndida
ca cussa ze…

Si essere fogu dia brujare mundu...

Immagine
Si essere fogu dia brujare mundu
Si essere bentu mira sa traschia
Si abba essere afogu aberumia
Si essere Deus a lu mandare a fundu

Si essere paba tand’eo giocundu
A cristianos coglionare dia
Si essere imperadore una ‘ia
Segada conca a sùdditos a tundu

Si essere morte a babbu s’afeu
Si essere vida dae issu fua
Cun mama su matessi arreu-arreu

Si essere Cecco cun s’intragna sua
Damas ermosas in su letu meu
Feas e sènegas in domo tua

(tradutzione. Si l'ischit Cecco...)

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Immagine
(A Federico Garcia Lorca. 18/08/'36 - 18/08/'19)

Bentu de giosso,
trinu, ardente,
sa carre mea carignas
batende·mi·nde sèmenes
de miradas brillantes,
assuabbadu
de frores de arantzu.

Sa luna tinghes a ruju
e singurtos donas
a fustiarvos presoneris,
ma a tardòngiu benis
e in s’istante
nch’apo giai allorumadu
su note de su contu meu.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Àera de norte
ursu arbu de su bentu!
Sa carre mea carignas
tremulosu de arbèschidas
boreales,
trasinende pantàsimas
e riende·ti·nde de Dante.
Oh, limpiadore de isteddos!
ma a tardòngiu benis.
Lanigheddosu est su logu meu de s’ànima
e pèrdida l’apo sa crae.

Cun bentu perunu,
pone mente,
gira, coro me’;
gira, coro me’.

Frinas, bàrrinos e bentos
de perunu logu.
Muschitos de sa rosa
de pètalos piràmides.
Aliseos istitados
intre sos àrbores agrestes,
pipiriolos in sa buriana,
lassade·mi!
Cadenas graes tenet
s’ammentu meu
e presonera est s’ae
cando cun pìulos
pintat su sero.

No chi non torrat…

Naufràgios in mare

Immagine
In parcu ‘e Prammas* Sassu e Cubeddu
deviant in versos issos seberare
ca postu bi l’aiant su mermeddu:
isposa o mama deviant sarvare!

Ma pro s’amore sutu e pro s’aneddu
o «ambas duas» o «morrer impare».
E oe b’at chie narat chi a su nieddu
chi in cue nche lu diant poder lassare

comente chi non siat maridu o fìgiu...
comente chi non siat una persone...
comente chi non tèngiat una boghe

chi cantet un’isperu, unu disìgiu.
Ma ammentet - chie lu narat - chi in barcone
b’at gente istràngia e gente de inoghe!

La timat intre pòberos s’unione...

*Palmas Arborea, 1946, festa de S. Antiogu
primu tema: "Naufragiu in mare, in cumpagnia cun mamma e Isposa, ma nde podet salvare una sola"

Sonetos de Shakespeare - 1

Immagine
Pro chi mai si nche mòrgiat, issa, ermosa
bi lu pedimus a criadu alentu.
S’in casu s’ora sua lomperet, rosa,
sighire potzat su brione ammentu.

Ma tue devotu a ogros tuos ebbia
ti brùsias dende briu a caddarida,
la mudas sa bundàntzia in carestia
ferende tua matessi durche vida.

Curreu demasiadu de beranu
galanu frore ses de custu mundu,
ma su brione tue l’as allupadu
ca imbèrghidu ti nch’at s’ego a fundu.

Su chi no est tuo, ca ses de piedu acassu,
non nche l’ingurtas, mira, cun trapassu.

***

From fairest creatures we desire increase, 
That thereby beauty's rose might never die, 
But as the riper should by time decease, 
His tender heir might bear his memory: 

But thou, contracted to thine own bright eyes, 
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 
Making a famine where abundance lies, 
Thyself thy foe, to thy sweet self too cruel. 

Thou that art now the world's fresh ornament 
And only herald to the gaudy spring, 
Within thine own bud buriest thy content 
And, tende…