Post

Visualizzazione dei post da Dicembre, 2019

Una moda de classe de tziu Remundu Piras

Immagine
Sa chi tziu Remundu Piras canteit in Ilartzi, su 20 de santugaine de su 1968, fiat una moda sena santos. Isse, difatis, la canteit a concruos de sa festa de s'Unidade, sa festa de su Partidu comunista. Posta in versos, custa moda movet dae s'antigòriu pagu prus o mancu comente Marx (chi l’amus a bìdere in s’ùrtimu frore) fadeit in su "Manifestu" in pare cun Engels: «Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos [...] fuint a fitianu gherrende·si pari-pari animende una gherra sena acabbu a bias cuada a bias aberta». Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos. Movamus pròpiu dae inoghe.

Babele, Egitu, Persia, Grecia e Roma*
ant de isciaos tapadu sa terra:
chie po dépidu o leadu in gherra
fut giuntu a aradu, mola o postu a soma,
colpadu a frusta o a puntzolu puntu
fut post’a soma, aradu, a mola juntu,
punt’a puntzolu e a frusta colpadu
post’a soma, junt’a mola o aradu,
punt’a puntzolu o colpadu a frusta.
Réndida assugetada zente custa
fut po tota sa vida peta éndida
ca cussa ze…

Si essere fogu dia brujare mundu...

Immagine
Si essere fogu dia brujare mundu
Si essere bentu mira sa traschia
Si abba essere afogu aberumia
Si essere Deus a lu mandare a fundu

Si essere paba tand’eo giocundu
A cristianos coglionare dia
Si essere imperadore una ‘ia
Segada conca a sùdditos a tundu

Si essere morte a babbu s’afeu
Si essere vida dae issu fua
Cun mama su matessi arreu-arreu

Si essere Cecco cun s’intragna sua
Damas ermosas in su letu meu
Feas e sènegas in domo tua

(tradutzione. Si l'ischit Cecco...)