Si essere fogu dia brujare mundu...Si essere fogu dia brujare mundu
Si essere bentu mira sa traschia
Si abba essere afogu aberumia
Si essere Deus a lu mandare a fundu

Si essere paba tand’eo giocundu
A cristianos coglionare dia
Si essere imperadore una ‘ia
Segada conca a sùdditos a tundu

Si essere morte a babbu s’afeu
Si essere vida dae issu fua
Cun mama su matessi arreu-arreu

Si essere Cecco cun s’intragna sua
Damas ermosas in su letu meu
Feas e sènegas in domo tua

(tradutzione. Si l'ischit Cecco...)

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras