Una moda de classe de tziu Remundu PirasSa chi tziu Remundu Piras canteit in Ilartzi, su 20 de santugaine de su 1968, fiat una moda sena santos. Isse, difatis, la canteit a concruos de sa festa de s'Unidade, sa festa de su Partidu comunista. Posta in versos, custa moda movet dae s'antigòriu pagu prus o mancu comente Marx (chi l’amus a bìdere in s’ùrtimu frore) fadeit in su "Manifestu" in pare cun Engels: «Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos [...] fuint a fitianu gherrende·si pari-pari animende una gherra sena acabbu a bias cuada a bias aberta». Lìberos e iscraos, patrìtzios e plebeos. Movamus pròpiu dae inoghe.

Babele, Egitu, Persia, Grecia e Roma*
ant de isciaos tapadu sa terra:
chie po dépidu o leadu in gherra
fut giuntu a aradu, mola o postu a soma,
colpadu a frusta o a puntzolu puntu
fut post’a soma, aradu, a mola juntu,
punt’a puntzolu e a frusta colpadu
post’a soma, junt’a mola o aradu,
punt’a puntzolu o colpadu a frusta.
Réndida assugetada zente custa
fut po tota sa vida peta éndida
ca cussa zente assugetada e réndida
fut peta éndida po sa vida tota.
Sa plebbaglia famida e sempre in lota
da sos isciaos fut sostiduida
sa sempre in lota plebbaglia famida
sostituida fut da sos isciaos.
E po ch’essire dae cussu caos,
Liciniu fat’at sa lege agraria.
Icioperat sa classe proletaria
e si retiran in monte Aventinu.

Custa fiat s’istèrrida de custu cantu longu...


· Sighi a lèghere s'artìculu in su blog @ddurudduru de Luciano Piras

· Sa moda est pigada dae su libru “Remundu Piras, sas modas” imprentadu dae Edizioni Della Torre e contivigiadu dae Pàulu Pillonca.

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1