Post

Visualizzazione dei post da Aprile, 2020

25 de abrile

Immagine
che pipiriolos in buca a pitzinnos
fruscende peri ‘entos libertade
che istratzos inciupidos de disizu
in coro costoidu e mai tudadu
che sole a papàile carignende
che abbas nudrighende raïghinas

ca fortes e corriatas sun raighinas
e mezus logu chircan che pitzinnos
chi gioga-gioga ruen carignende
cunvintos chi s’issoro libertade
che fogu atzesu e tentu mai tudadu
peri su mundu ispargat su disizu

chïe non reconnoschet su disizu?
chïe non tenet bonas raighinas?
chïe non tenet èlimu tudadu?
e bazi preguntade·lu pitzinnos
a chie b’est mortu pro sa libertade
seguru chi bos torrat carignende

risposta e torrade carignende
a preguntare si pro su disizu
podimus perder nois libertade
e preguntade de sas raïghinas
si sun(u) ‘enidore che pitzinnos
chi gherra e opressione aian tudadu

si torran bida a bisu istudadu
si aeras sun sas fozas carignende
pro dare umbra a fiotos de pitzinnos
pro chi suta ‘e frundas su disizu
amparet cun amore raïghinas
e donet alas a sa libertade

est die oe de sa libert…