Tomata blues (deo mi naro Soumahoro)Deo,
de oras indeoradas
in cussos oros privu nde so ...e de sole
artu e artivu
chi a s’òmine cautivu li turrat atza e atrivu
nde fato incùngia e cùngio a pùngiu
versos pro unu càntigu rebestu
...guturale ...maniale ...antifonale blues
chi est contra a caporale
ouendè ouendè makaya
mere bisestradu m’as, ma sa
carre àrrida mea
galu arrèndida no est
...e su càntigu,
sa ‘este, mi la ponet, ajà,
ouendè ouendè makaya
ca isfrutende tue mi ses
sete, oto, noe, deghe
e ite cheres chi t’intreghe?
imparadu m’ant arreghe
e prus de custu non ti do
benenosu... suma oro...
deo mi naro Soumahoro!
sambenosu sambenadu
semenosu sindacadu
pro s’ammentu ‘e Soumaila
ouendè ouendè makaya
ca in antis de pèrrere
cantas de ‘ortas at dèvidu intèndere…

e colli tomata e mudu chi abarres
e mira no atroghes e boghe non peses
e pees ti prendo, manos e limba
e imbastu de penas in palas ti pòngio
e a interru, su tuo, non chi non bèngio
e mancu tue b’andas ca a porcos ti nch‘eto
e mudu chi abarres e mira no atroghes
e boghe non peses e colli tomata
e arguai si dae matza su sèmene cagas
ca gasi as a bìdere, it’est chi nde fatzo
de cussa carena

Ma in su ludu e in sa rena
nois annestru àpidu amus
peri sèculos gherramus
isgutende, ouendè ouendè
che tomata ferta purpa
sena curpa, sena paghe
dae sos campos de bambaghe
a sas minas de su coltan
E tomatas lu contan
de sos meres makaya
cautivèriu, annèriu
e ischèriu chi nos tocat
(sindacadu) como b’at
ouendè ouendè makaya
ouendè ouendè makaya

Poesia presentada in unu Poetry Slam de s'annu coladu, dedicada a su sinacalista Ababoukar Soumahoro, a su cumpàngiu suo Soumaila Sako mortu dae una fusilada ca fiat sindacalista e nieddu, e a totu sos traballadores isfrutados.

Ouendè ouendè makaya fiat unu càntigu de sos iscraos nieddos in sos campos americanos de bambaghe.

Post popolari in questo blog

Veleta (omenàgiu a Garcia Lorca)

Sonetos de Shakespeare - 1

Una moda de classe de tziu Remundu Piras