Post

Visualizzazione dei post da Luglio, 2020

A beru

Immagine
A beru pagas cosas tèngio. A beru
abertu s’ogru tèngio pro s’amparu
de su chi in intro e mene creschet: caru
che raru iscusòrgiu chintu ‘e seru.
Sintzeru tando abarro, ca isperu
de lughe allugat in traschia che faru.
Ca su chi tèngio creschet cun chie
su pagu lu cumpartzit note e die.